תקנון

תקנון שימוש באתר

 

תקנון

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או המזמין/ה לתנאי התקנון.

הגדרות

בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים, הפירוש שלצדם, כדלקמן:

"העירייה" – עיריית הרצליה.

"האתר" – אתר האינטרנט בו ניתן לרכוש כרטיסים אליו יהיה קישור (לינק) מאתר האינטרנט של העירייה.

"המזמין"– אדם שהזמין כרטיס להופעה או ביצע הרשמה לאירוע באמצעות האתר.

"המשתמש" - כל אדם הגולש באתר.

"אירוע" – הופעה, הרצאה, סדנה, חוג, קורס וכיוצא באלה.

"אירוע חד-פעמי" – אירוע הקבוע למועד אחד בלבד כגון: הופעה או הרצאה.

"כרטיס לאירוע" או "הכרטיס" – כרטיס לאחד מהאירועים החד-פעמיים שבלוח האירועים שבאתר המוצע למכירה.

"הרשמה לאירוע" – ביצוע עסקה באתר לגבי אירוע שאינו אירוע חד-פעמי.

"עסקה" – הזמנת כרטיס לאירוע חד-פעמי ו/או הרשמה לאירוע שאינו חד-פעמי באמצעות כרטיס אשראי באתר וקבלת אישור העירייה ו/או מי מטעמה בכתב לעסקה.

"שירות" או "שירותים" – האפשרות לרכישת כרטיסים לאירועים חד-פעמיים ו/או הרשמה לאירועים באמצעות האתר.

"עמוד התשלום" – העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

"המוקד הטלפוני" –המוקד הטלפוני עדיין לא נפתח ועד לתחילת פעילותו יש לפנות לדוא"ל המופיע באתר לצורך בירורים, תמיכה טכנית ושאלות בלבד. רכישת כרטיסים והרשמה לאירועים נעשית באמצעות האתר בלבד.

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה. תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

עיריית הרצליה שומרת לעצמה את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על-ידי העירייה. נוסח התקנון המופיע באתר העירייה הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

 

ביצוע עסקאות ותשלומים

מלאי הכרטיסים השונים לאירועים חד-פעמיים ומכסת המקומות להרשמה לאירועים שאינם חד-פעמיים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע העסקה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. העירייה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש ו/או המזמין מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המשתמש כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על-פי הפרטים שהוזנו.

התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

המשתמש מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום ו/או מנפק אמצעי התשלום.

על המשתמש לוודא כי בעת ביצוע העסקה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת הליך ביצוע העסקה ימסור המשתמש פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי עיריית הרצליה להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו ו/או את מקומו לאירוע אליו נרשם לכאורה. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על-פי דין ומהווה עבירה פלילית. עיריית הרצליה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה הכולל את פרטי העסקה ויישלחו פרטי העסקה לתיבת הדוא"ל שהוזנה על-ידי המזמין (להלן: "אישור ביצוע עסקה"). העירייה לא תהא אחראית במידה והליך ביצוע העסקה לא הושלם כנדרש.

יודגש כי לעירייה שמורה הזכות שלא לאשר את העסקה על-ידי המשתמש ו/או המזמין בכל מקרה שבו:

  1. לא ניתן אישור לביצוע תשלום בגין הכרטיסים ו/או הרשמה לאירוע באמצעי התשלום שסיפק המשתמש;
  2. לא נותרו מקומות פנויים לאירוע;
  3. המשתמש אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר;
  4. העירייה מסרבת לאשר את מכירת הכרטיסים ו/או הרשמה לאירוע על-פי שיקול דעתה הבלעדי;
  5. העירייה סבורה כי אחד מן הצדדים לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו;

העירייה לא תהא אחראית כלפי משתמש, מזמין או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור ביצוע עסקה, מכל סיבה שהיא.

המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על-פי המחיר המופיע באתר.

רישומי האתר יהוו ראייה לכאורה לביצוע רכישה על-ידי המזמין.

זכויות המזמין שקיבל אישור על ביצוע עסקה הינן לצפות/להשתתף באירוע שלגביו נרכש הכרטיס ו/או בוצעה הרשמה לאירוע בלבד, וזכותו זו של המזמין כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נהלי כניסה לאירועים הנקבעים על-ידי העירייה ו/או גם על-פי המצוין על-גבי אישור ביצוע עסקה המתקבל לדוא"ל המזמין ו/או על-גבי כרטיס הכניסה לאירוע וכן על-פי הוראות חוק והנחיות תקפות של הממשלה, לרבות הנחיות משרד הבריאות. על המזמין לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות על האירוע באתר ובתקנון האתר. לא תחול על העירייה כל אחריות בגין איסור עליו נודע למזמין רק עם הגעתו למקום האירוע, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים ליצור קשר עם המוקד הטלפוני/ דרך כתובת הדוא"ל שבאתר, טרם ביצוע עסקה באתר, לקבלת פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.

 

איסוף/ הדפסת הכרטיסים

כרטיס במחיר מלא שהוזמן באמצעות האתר ניתן להדפיסו עצמאית/ לאסוף במיקום עליו תורה העירייה באתר ביחס לאותו כרטיס.

מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה יכול להתבצע באמצעות האתר עד שני ימים שאינם ימי מנוחה לפני אירוע חד-פעמי ובהחזר מלא למזמין של סכום הכסף ששולם בגין כרטיס לאירוע חד-פעמי.

באירועים שאינם אירועים חד-פעמיים, ביטול ההרשמה בהחזר מלא יתאפשר עד 7 ימים לפני מועד האירוע, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהמחיר ששולם או 100 ₪, הנמוך מביניהם. ניתן לבטל את ההרשמה עד לאחר המפגש הראשון ובטרם חל מועד המפגש השני, בהחזר של 50% בלבד מדמי ההרשמה.

בקשת מזמין להחלפת כרטיס, אשר רכש לאירוע מסוים בכרטיס לאותו אירוע, במועד אחר או לאירוע אחר– יהיה על המזמין לפנות לדוא"ל המופיע באתר ו/או למוקד הטלפוני ככל שהינו כבר פעיל ולקבל פרטים על אודות אפשרות זו. אין באמור כדי לחייב את העירייה להסכים להחלפה מכל סוג ובכל מצב והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

על אף כללי הביטול המפורטים לעיל, במקרה בו המזמין נכנס לבידוד היות שהתגלה כחולה מאומת לקורונה או שבא בחשיפה עם חולה מאומת או שנאלץ להיכנס לבידוד עקב כניסת ילדו הקטין לבידוד, כל אלה כמובן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יוכל לבטל את העסקה טרם קיומו של האירוע החד-פעמי אליו רכש כרטיס ולקבל החזר מלא. באירוע שאינו חד-פעמי בו עדיין לא התקיים המפגש הראשון, יוכל המזמין לבטל את הרישום ולקבל החזר מלא. באירוע שאינו חד-פעמי וכבר התקיים מפגש אחד או יותר, יהיה רשאי המזמין לבטל את הרישום ולקבל החזר יחסי על-פי מספר המפגשים שטרם התקיימו.

 

אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב בתשלום אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה). כדי לבצע את הפעולות הנ"ל יש לבטל את ההזמנה.

ככל שיבוטל לחלוטין אירוע על-ידי העירייה ו/או מי מטעמה, יהא המזמין זכאי להחזר כספי מלא.

ככל שאירוע יידחה (בדחייה הכוונה לדחיית אירוע חד-פעמי או לדחיית אירוע שאינו חד פעמי בתנאי שמדובר בדחיית התחלת האירוע כולו, כלל המפגשים, למועד אחר), יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש ו/או הרשמה והשתתפות באירוע שאינו חד-פעמי תישמר למזמין למועד החדש. לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי באם יבחר לבטל את העסקה, בהתאם לכללי הביטול המפורטים לעיל.

 

שינויים לגבי אירועים ואירועים חד-פעמיים וביטולים על-ידי העירייה

הערה: בפרק זה המונח "אירוע" מתייחס לאירועים חד-פעמיים ואירועים שאינם חד-פעמיים כאחד.

ייתכן כי העירייה תשנה מסיבותיה שלה את מקום האירוע, פלטפורמת האירוע, מועדו וכיוצא באלה. במקרה כזה יקבל המזמין הודעה על השינוי באמצעות הדוא"ל שהזין למערכת בעת ביצוע העסקה.

לעירייה שמורה הזכות להעביר אירוע שנקבע - לפלטפורמת זום ככל שהדבר אפשרי ובהתחשב בסוג האירוע ואופיו, וזאת במצב בו קיימת עלייה בתחלואה ו/או סגר עליו הכריזה הממשלה ו/או בכל מצב אחר שאינו מאפשר לקיים את האירוע באופן פרונטלי, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. במקרה זה, לא יהא זכאי המזמין לביטול העסקה ולהחזר בעקבות הביטול, אלא בהתאם לכללי הביטול המפורטים לעיל.

העירייה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל את האירוע לחלוטין מכל סיבה שהיא, בכפוף להחזר כספי מלא למזמינים.

העירייה לא תהא אחראית כלפי מזמין ו/או כל צד שלישי בגין אירוע אשר בוטל ו/או שונה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עמדה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרי אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך את אישור העירייה (מחלקת תנו"ס) מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של עיריית הרצליה (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

העירייה נוקטת בצעדים הנדרשים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

מובהר כי העירייה לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי, על-פי חוק, או אם תעמוד בפני איום שיינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שבוצעו באתר. במקרים אלו עיריית הרצליה רשאית למסור את הפרטים האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשים לא חוקיים באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

קניין רוחני

העירייה הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר. זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על-ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין שימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימת המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של העירייה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של העירייה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצרת יצרה נגזרת מן התכנים באתר, אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

העירייה רשאית לצרף את המידע אשר סופק על-ידי רוכשי הכרטיסים למאגר המידע המנוהל על-ידה בהתאם לקבוע בחוק.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על-ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

אחריות ושיפוי

העירייה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העירייה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. העירייה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העירייה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של העירייה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. העירייה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

העירייה אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על-ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.

העירייה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (LINKS) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

העירייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהיה עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של העירייה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים ו/או הרשמה לאירועים באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

יחסי הצדדים

לא מתקיימים בין המשתמש באתר ובין העירייה יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על-פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.

שימוש בפרטי המשתמש

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו על-ידי המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש ומסירת פרטים אודות אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהעירייה תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש לפנות אל המוקד הטלפוני או להסיר את עצמו באמצעות אתר האינטרנט או לפנות דרך הדואר האלקטרוני של האתר.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז ת"א.

מערכת למכירת כרטיסים